Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Wijze van inschrijving

De inschrijving voor een cursus geschiedt via het online aanmeldingsformulier. De verplichte velden in het aanmeldingsformulier moeten volledig ingevuld zijn.

Bevestiging/annulering

Na aanmelding ontvangt u per e-mail (of per post), voor aanvang van de cursus, de bevestiging van inschrijving. Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus onvoldoende mocht blijken behoudt het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni zich het recht voor de geplande cursus af te gelasten. In geval van afgelasting zal de inschrijving worden geannuleerd. Het reeds betaalde cursusgeld wordt derhalve volledig geretourneerd.

Lesrooster en leslocatie

Elke cursus (voor beginners) bestaat uit 24 lessen van telkens 1,½ uur. De lessen worden gehouden een keer in de week, van september tot april/mei. Het lesrooster volgt de schoolkalender van het schooljaar in de regio Zuid. De lenslocaties bevinden zich in Nijmegen.

Cursusgeld

Het verschuldigde cursusgeld, overeenkomstig het in de bevestiging van inschrijving vermelde bedrag, dient voor de betalingstermijn die eveneens vermeld staat in de bevestiging van inschrijving, te zijn voldaan door overmaking naar: ING rekeningnummer NL33INGB 0652047297 ten name van C.F.Visco onder vermelding van soort cursus, dag en tijdstip.
Voor privé lessen, spoedcursussen en andere bijzondere cursussen gelden andere tarieven dan die voor de regulier basiscursussen.

Verzuimen van betaling

Indien betaling van het cursusgeld voor de gestelde termijn die in de bevestiging van inschrijving wordt vermeld achterwege is gebleven, is de cursist van rechtswege in verzuim. In dat geval zal aan de cursist een betalingsherinnering worden verzonden. Hiervoor wordt € 5,- administratiekosten bij berekend. Indien betaling na 8 dagen nadat de herinneringsbrief is verzonden achterwege is gebleven, zal de cursist buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke incassokosten bedraagt 25% van de hoofdsom per vordering. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

Restitutie cursusgeld

Indien de cursist om welke reden ook de cursus voortijdig beëindigt of wegblijft van de cursus, heeft de cursist geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld. Ontheffing van de betalingsverplichting of volledige restitutie van reeds betaalde cursusgeld kan alleen plaatsvinden indien de cursus voor aanvang door Italiaans Instituut Alessandro Manzoni wordt geannuleerd.

Verzuim van lessen

Indien de cursist om welke reden ook de cursus voortijdig beëindigt, is het de cursist niet toegestaan de niet doorlopen lessen kosteloos in de jaren volgend op de cursus alsnog te volgen. Het wegblijven van de lessen of mondeling opzeggen van de cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van de cursus.

Uitstel van lessen

Bij het niet doorgaan van een les in geval van overmacht (met betrekking tot de docent), wordt de uitgevallen les verzet naar een reservedatum.

Aansprakelijkheid

Het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Italiaans Instituut Alessandro Manzoni, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) personen en/of mede faciliterende organisatie.

Overige bepalingen

De cursist verklaart de Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Italiaans Instituut Alessandro Manzoni te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan. In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni naar redelijk en billijkheid, met inachtname van bij of krachtens enige wet gegeven voorschriften en/of aanwijzingen. Klachten kunnen schriftelijke worden ingediend bij het secretariaat van het IAM. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

© 2020 Italiaans Instituut Alessandro Manzoni. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd.